ศึกษาองค์ประกอบทางการออกแบบ กระบวนการคิดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ การค้นหาข้อมูลประกอบเพื่อใช้ในการพัฒนาแบบร่าง, การจัดทำมู้ดบอร์ด, การวาดหุ่นแฟชั่น, การพัฒนาแบบร่าง, แบบคอลเลคชั่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะบุคคล และการนำเสนอแบบร่างอย่างมีเอกลักษณ์

จุดมุ่งหมาย Objectives and Goals

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องกระบวนการออกแบบแฟชั่น ตั้งแต่องค์ประกอบในการออกแบบ กระบวนการคิดและการค้นหาแรงบันดาลใจ มีทักษะในการวาดหุ่นแฟชั่น และพัฒนาแบบร่างให้เป็นคอลเลคชั่น ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตน สามารถนำไปใช้ได้จริง

 

12 Hrs. / 2 Days

 

การค้นหาแนวคิดในการออกแบบโดยใช้เทรนด์กลุ่มเป้าหมาย
เทรนด์และการใช้เทรนด์ รวมทั้งเรียนรู้เรื่องสี
การหาแรงบันดาลใจจาก Mood Board
การสร้าง Collection Design
การวาดหุ่นแฟชั่นเบื้องต้น