งานปักและการปักเลื่อมนั้น ถือเป็นเทคนิคเชิงช่างที่ต้องอาศัยทักษะชั้นสูง โดย ครูลำยงค์ บุณยรัตพันธุ์ ได้ประยุกต์จากการปักสไตล์ฝรั่งผสมผสานกับลวดลายไทย จนเกิดความวิจิตรงดงามตามแบบฉบับของระพี โดยมีรางวัลชนะเลิศประกวดชุดประจำชาติ (ชุดไทย) นางงามจักรวาล (Miss Universe) พ.ศ. 2531 โดย คุณปุ๋ย ภรณ์ทิพย์ นาคหิรัญกนก ดีไซน์เนอร์ชื่อดังระดับโลก Valentino ได้วิจารณ์ชุดไทยว่า “ชุดดูสวยที่ฝีมือปัก และ Draping ดูก็รู้ว่าใช้ฝีมือ” ซึ่งศาสตร์เหล่านี้ได้นำมาถ่ายทอดให้นักเรียนของระพี และเพื่อสืบต่อเจตนารมณ์ของ อาจารย์ลำยงค์ บุณยรัตพันธุ์ ผู้สร้างตำนานแห่งการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีของประเทศไทย

 

จุดมุ่งหมาย Objectives and Goals

 

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการปักเลื่อมไทยประยุกต์ และสามารถสร้างสรรค์ลวดลายปัก ตามแบบฉบับของระพีได้ และสามารถต่อยอดไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายตามความต้องการ

 

12 Hrs. / 2 Days (6hrs./day)

 

เรียนรู้ชนิดของเลื่อม และ ลูกปัด และวิธีนำไปใช้ในการปัก
เรียนรู้ชนิดและคุณสมบัติของวัสดุเพื่อนำมาประดิษฐ์ผลงาน
การออกแบบลายปักเบื้องต้น
การลอกลายปักบนชิ้นงาน
รู้จักการออกแบบลายปักให้สวยงามเหมาะกับเสื้อผ้าแบบต่างๆ
สอนเทคนิคและวิธีการปักเลื่อมและลูกปัด
ฝึกปฏิบัติปักเลื่อมและลูกปัดลงบนวัสดุที่ต้องการ